Avís Legal

El titular de la pàgina web allotjada a la URL https://www.infoself.com (el “Web”) és l’entitat INFOSELF SISTEMES, S.L. (“INFOSELF”), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

Domicili socialPla de Salt, 20 oficina 3, 17190 Salt (Girona)
NIFB17459058
Correu electrònicgroup@infoself.com
Telèfon972 439 417
Dades registralsInscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom 861, foli 159 i fulla nº GI-16300.

L’Avís Legal regeix l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

Accés al Web

L’accés i utilització del Web comporta l’acceptació de l’Avís Legal.

L’usuari/La usuària ha de llegir atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquest pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, preguem abstenir-se d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Ús del web

L’usuari/La usuària s’obliga a utilitzar el Web, i tot el seu contingut, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’Avís Legal i, si s’escau, la resta de termes i condicions previstos en el Web.

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites i/o que atemptin contra drets de tercers. En aquest sentit, l’usuari/la usuària s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni a posar a disposició de la resta d’usuaris, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la Llei i l’Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari/la usuària es compromet a:

  • No difondre continguts de caràcter violent, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans i els drets fonamentals de les persones.
  • No introduir virus, scripts ni programari nociu susceptible d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol software o hardware.
  • No interferir o condicionar d’alguna manera la seguretat del Web o utilitzar de forma abusiva els seus recursos, serveis i productes disponibles.
  • No accedir, modificar, adaptar i/o realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o, d’alguna manera, interferir al Web.
  • No dur a terme accions que puguin desactivar, sobrecarregar o afectar el funcionament del Web.

En el supòsit que s’incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, INFOSELF es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar l’accés al Web, adoptant qualsevol mesura que sigui necessària a l’efecte.

INFOSELF fa els seus millors esforços per a mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si s’escau, esmenar-los. Ara bé, INFOSELF no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests estiguin degudament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari/la usuària.

INFOSELF no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents d’INFOSELF, incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

INFOSELF tampoc es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o hardware dels usuaris que es derivi de l’accés i/o utilització del Web.

L’usuari/La usuària s’obliga a mantenir indemne a INFOSELF de qualsevol possible reclamació o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari/la usuària de la normativa vigent i de l’Avís Legal. INFOSELF es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui als usuaris que facin un ús inapropiat del Web o no respectin l’Avís Legal.

Publicitat

INFOSELF podrà incloure al Web continguts publicitaris i/o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material facilitat per a la seva inclusió al Web compleix íntegrament la legislació vigent que pugui ser d’aplicació.

En conseqüència, INFOSELF no serà responsable de cap error, inexactitud i/o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors ni dels incompliments de la normativa vigent.

Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els productes d’INFOSELF.

En caps cas, l’enllaç implica que INFOSELF avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari/la usuària accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’INFOSELF amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats mitjançant els Webs Enllaçats. En conseqüència, INFOSELF no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari/la usuària l’únic/a responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, icones, gravacions sonores, combinacions de colors, codis font, etc.)[els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’INFOSELF o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Igualment, els signes distintius i nom de domini del Web són titularitat d’INFOSELF o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, queda expressament prohibit a l’usuari/la usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius d’INFOSELF.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’INFOSELF podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A l’efecte, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a l’Avís Legal de forma integral.  

Legislació aplicable i jurisdicció competent

L’Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació vigent.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.